तपाईलाई रावा बेसी गाँउपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ?

सेवा राम्रो छ।
29% (6 votes)
सेवा सन्तोषजनक छ।
43% (9 votes)
सेवा प्रवाह राम्रो छैन।
29% (6 votes)
Total votes: 21