तपाईलाई रावा बेसी गाँउपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ?

सेवा राम्रो छ।
25% (6 votes)
सेवा सन्तोषजनक छ।
42% (10 votes)
सेवा प्रवाह राम्रो छैन।
33% (8 votes)
Total votes: 24