यस लामिडाँडा गाउँपालिकामा तपशिलका विज्ञापनहरुमा दरखास्त दिनु भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ता देहायका मिति र समयमा लामिडाँडा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा हुने भएकाले यो सूचाना प्रकाशित गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: