प्रविण पोखरेल

ईमेल: 
ito.rawabeshirurmun@gmail.com
फोन: 
९८१६७०६२४२
Post Box: 
दमक नगरपालिका वडा नं १
Section: 
सुचना प्रविधि शाखा