७६/७७

कोलडाँडा-ऐशेलुखर्क-हङखोला सम्म ठेक्काको बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

बिजुले-लेखर्क-दुवेकोल-ऐशेलुखर्क सडक स्तरोन्नतीको बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

निकासी कर निर्धारण गरिएको सूचना

दस्तावेज: