सूचना तथा समाचार

यस लामिडाँडा गाउँपालिकामा तपशिलका विज्ञापनहरुमा दरखास्त दिनु भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ता देहायका मिति र समयमा लामिडाँडा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा हुने भएकाले यो सूचाना प्रकाशित गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

लामिडाँडा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

Pages