रावा बेसी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दीक स्वागत छ ।